Upravno vijeće sastoji se od 5 članova. Tri člana su iz reda javnih djelatnika – imenuje ih Osnivač; jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića, jednog člana bira se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika. Mandat članova traje četiri godine.

Upravno vijeće:
- odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača dječjeg vrtića,
- predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića,
- predlaže osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića,
- odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača,
- odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića, sukladno ovom Zakonu,
- obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.