Temeljem Odluke Upravnog vijeća dječjeg vrtića Paški mališani,Pag od 25.svibnja do 5.lipnja 2020.godine podnose se zahtjevi za upis djece budućih polaznika vrtića za pedagošku godinu 2020./2021. Zahtjev za upis predaje se poštom, na adresu ;Dječji vrtić Paški mališani,Pag,Velebitska 6,23250 Pag s naznakom –prijava za upis


Prijavom za upis roditelji/skrbnici su izričito suglasni da Dječji vrtić Paški mališani,Pag može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka upisa u dječji vrtić sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 42/18).

Zahtjev za upis može se preuzeti sa Internet stranice vrtića
www.vrtic-paski-malisani.hr

Uz popunjen i potpisan zahtjev od strane oba roditelja/skrbnika potrebno je priložiti;
1. Rodni list djeteta (preslika,bez obzira na datum izdavanja).
2. Potvrdu o prebivalištu (MUP) ili presliku osobne iskaznice oba roditelja.
3. Potvrde o zaposlenju oba roditelja/samohranog roditelja(izdaje poslodavac)
4. Dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti (preslika rješenja,obrtnice)
5. Dokaz o pripadanju navedenim kategorijama prednosti pri upisu ( izvadak o radnom stažu HZMO,potvrda o školovanju roditelja ili valjana isprava, nalaz mišljenja stručne osobe za djecu sa teškoćama u razvoju, rješenje o invalidnosti,rješenje centra za socijalni rad,rješenje o dječjem doplatku).
Prema Pravilniku o upisu djece u dječji vrtić,prednost pri upisu ima:
- dijete s prebivalištem roditelja ,skrbnika na području grada Paga 10 bodova
-dijete s prebivalištem roditelja ,skrbnika na području drugih JLS sa kojima je potpisan ugovor korištenja 10 bodova
-dijete s prebivalištem roditelja ,skrbnika na području drugih JLS sa kojima nije potpisan ugovor korištenja 8 bodova
- dijete roditelja invalida Domovinskog rata 10 bodova
- ako roditelj ima status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata 10 bodova
-ako roditelja civilnog invalida 10 bodova
- dijete oba zaposlena roditelja 10 bodova
- dijete jednog zaposlenog roditelja 9 bodova
- dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem 10 bodova
- dijete samohranog zaposlenog roditelja 20 bodova
- dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja
ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi 10 bodova
- dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece 1 bod za svako malodobno dijete
- dijete u godini prije polaska u osnovnu školu 1 bod
- dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu 1 bod za svako malodobno dijete
- dijete oba roditelja,skrbnika na redovnom školovanju 10 boda
-dijete jednog roditelja,skrbnika na redovnom školovanju 9 boda
- dijete čiji je brat ili sestra već korisnik dječjeg vrtića 2 boda
- dijete s teškoćama u razvoju i djeca iz socijalno ugroženih obitelji,uz pravovaljanu dokumentaciju nadležnih službi ostvaruju direktan upis

Temeljem provedenih prijava za upis djece Komisija za upise utvrđuje prijedlog upisa a prema bodovima navedenim u članku 8.,9,10,11,12, i 13.Pravilnika o upisima i kriterijima za upise u dječji vrtić Paški mališani,Pag . Prijedlog upisa Komisija dostavlja Upravnom vijeću dječjeg vrtića na suglasnost.

REZULTATI PRIJAVA UPISA djece na temelju Odluke Upravnog vijeća bit će objavljeni na oglasnoj ploči dječjeg vrtića i internetskim stranicama vrtića 19.lipnja 2020.god., a KONAČNI REZULTATI UPISA bit će objavljeni dana 6.srpnja 2020.god.
U objavama upisa bit će navedena šifra i broj ostvarenih bodova a šifru će svi prijavljeni dobiti putem broja telefona ili mail adrese navedene u zahtjevu za upis.

Za nastavak programa već upisane djece u vrtić u Pagu ,Paški mališani, potrebno je potpisati zahtjev za nastavak programa kroz 2020/2021.pedagošku godinu koji se može preuzeti na Internet stranicama dječjeg vrtića www.vrtic-paski-malisani.hr. Zahtjev za nastavak korištenja vrtića za 2020./2021.pedagošku godinu predaje se u periodu od 25.svibnja do 5.lipnja 2020.godine putem pošte i/ili na mail adresu
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Napomena ; svi korisnici vrtića za 2020./2021.pedagošku godinu prije početka pohađanja vrtića,danom dolaska u vrtić, dužni su dostaviti liječničku Potvrdu da je dijete zdravo i da može pohađati vrtić s dokazom o procijepljenosti djeteta.

Sve dodatne informacije korisnici mogu dobiti putem telefona 023 600089 ili na mail adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

- pogledaj dokument

- ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DV PAŠKI MALIŠANI PAG ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020/2021