Temeljem Odluke Upravnog vijeća dječjeg vrtića Paški mališani,Pag od 6.svibnja do 20.svibnja 2015.godine podnose se zahtjevi za upis djece budućih polaznika vrtića za pedagošku godinu 2015/2016. Zahtjev za upis predaje se putem pošte na adresu;Dječji vrtić Paški mališani-ZA UPISE,Velebitska 6,Pag ili osobno u upravu vrtića , radnim danom od 9,00 do 15,00 sati. Zahtjev za upis  kao i ostala dokumentacija predaju se ZATVORENI (kuvertirani) na gore navedenu adresu i potpisani od strane oba roditelja/skrbnika.

 

Zahtjev za upis može se podignuti u dječjem vrtiću ili na Internet stranicama Dječjeg vrtića,www.vrtic-paski-malisani.hr

Uz popunjen i potpisan zahtjev od strane oba roditelja potrebno je priložiti;

1. Rodni list djeteta (preslika,bez obzira na datum izdavanja).

2. Potvrdu o prebivalištu (MUP) ili presliku osobne iskaznice oba roditelja.

3. Potvrde o zaposlenju oba roditelja/samohranog roditelja

4. Dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti (preslika rješenja,obrtnice)

5. Dokaz o pripadanju navedenim kategorijama prednosti pri upisu ( preslike radnih knjižica roditelja,potvrda o školovanju roditelja ili valjana isprava, nalaz mišljenja stručne osobe za djecu sa teškoćama u razvoju, rješenje o invalidnosti,rješenje centra za socijalni rad,rješenje o dječjem doplatku).

Prema Pravilniku o upisu djece u dječji vrtić,prednost pri upisu ima:

- dijete s prebivalištem na području Grada Paga

- dijete iz obitelji oba zaposlena roditelja

- dijete roditelja koji su na redovnom školovanju ili stručnom usavršavanju

- dijete roditelja HRVI

- dijete iz obitelji sa troje i više djece

- dijete sa teškoćama u razvoju

- dijete koje živi u teškim zdravstvenim i socijalnim uvjetima

- dijete samohranih roditelja ili uzeta na uzdržavanje

- dijete iz obitelji koja prima dječji doplatak

- dijete u godini prije polaska u školu

Temeljem provedenih prijava za upis djece Komisija za upise utvrđuje prijedlog upisa. Prijedlog  upisa se dostavlja Upravnom vijeću dječjeg vrtića na suglasnost.

Nepotpuna dokumentacija prema zadanim kriterijima u zahtjevu za upis neće se razmatrati,kao i dokumentacija koja ne bude kuvertirana(zatvorena).

REZULTATI PRIJAVA UPISA djece na temelju Odluke Upravnog vijeća bit će objavljeni na oglasnoj ploči dječjeg vrtića   3.lipnja 2015.god.,a KONAČNI REZULTATI UPISA  bit će objavljeni  na oglasnoj ploči vrtića dana 19.lipnja 2015.god.

Za nastavak programa  već upisane djece potrebno je potpisati zahtjev za nastavak programa kroz 2015/2016.pedagošku godinu koji se može podignuti u dječjem vrtiću i na službenoj internetskoj stranici dječjeg vrtića,www.vrtic-paski-malisani.hr  

ZAHTJEVI ZA NASTAVAK PROGRAMA PREDAJU SE U PERIODU OD 11 DO 15.SVIBNJA 2015.G.

Uz potpisani Zahtjev za nastavak programa potrebno je priložiti i e-izvadak iz mirovinskog osiguranja kao potvrda o stalnom zaposlenju roditelja/skrbnika. Ukoliko roditelji/skrbnici nisu zaposleni i/ili postoje dugovanja prema dječjem vrtiću, zbog potrebe upisa i prioritetima za upis djece u vrtić može doći do ispisa već upisane djece.

Pag,6.svibnja 2015.godine

Ravnateljica

Ljubica Fabijanić

Predsjednica Upravnog vijeća

Sanja Buljanović

NAPOMENA;-  KAKO ĆE SE PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA DJEČJEG VRTIĆA PAŠKI MALIŠANI ZA 2015/2016.PEDAGOŠKU GODINU ODVIJATI U ADAPTIRANOM PROSTORU ZBOG IZGRADNJE NOVOG OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA, UPISATI ĆE SE MINIMALAN BROJ DJECE JER JE KAPACITET VRTIĆA POPUNJEN, TE ĆE SE  UPISI TEMELJEM ISTE DOKUMENTACIJE TAKOĐER VRŠITI PRESELJENJEM U NOVI OBJEKT KROZ TEKUĆU PEDAGOŠKU GODINU.