Temeljem članka 3. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Paški mališani ,Pag i Obavijesti o upisu djece u dječji vrtić za pedagošku godinu 2016/2017. ,Povjerenstvo za upis djece u vrtić je dana 1.6.2016.godine uz suglasnost i Odluku Upravnog vijeća dana 2.06.2016. donijelo slijedeću

O B A V I J E S T

o rezultatima upisa djece

u  Dječji vrtić Paški mališani,Pag za 2016./2017. pedagošku godinu

Sukladno Obavijesti Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Paški mališani,Pag o upisu djece u dječji vrtić za 2016./2017. Godinu objavljenom u periodu od 25. Travnja do 13.svibnja 2016.godine utvrđuje se da su pristigla 42 zahtjeva za upis djece u Dječji vrtić Paški mališani. Svi zahtjevi pristigli su u pravovaljanom  periodu. Uvidom u pristiglu dokumentaciju i usklađenjem Plana upisa za 2016./2017. Pedagošku godinu razmatrani su svi zahtjevi za upis te se donosi Odluka da su svi

Temeljem Odluke Upravnog vijeća dječjeg vrtića Paški mališani,Pag od 25.travnja do 13.svibnja 2016.godine podnose se zahtjevi za upis djece budućih polaznika vrtića za pedagošku godinu 2016/2017. Zahtjev za upis predaje se osobno u uredu ravnateljice vrtića ,  radnim danom od 10,00 do 13,00 sati,ili poštom na adresu DV.PAŠKI MALIŠANI,PAG,VELEBITSKA 6, sa naznakom PRIJAVA ZA UPIS DJETETA U VRTIĆ. >Dokumentacija mora biti u kuverti zatvorena.
Zahtjev za upis može se podignuti u dječjem vrtiću ili na Internet stranicama www.vrtic-paski-malisani.hr .

U PONEDJELJAK, 31. 8. 2015., U DJEČJEM VRTIĆU SE NEĆE ODRŽAVATI ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD ZBOG ČIŠĆENJA I UREĐENJA PROSTORA. NASTAVAK ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA JE U UTORAK, 1. 9. 2015., KAD ZAPOČINJE NOVA PEDAGOŠKA GODINA, U DOSADAŠNJIM PROSTORIMA VRTIĆA, PREMA RASPOREDU DJECE U SKUPINAMA.

Rezultate upisa djece u Dječiji vrtić Paški mališani možete pogledati u privitku